Tarkistusajo 22.2.2010

Klemet (14619) 

|
Martti (14617) 
|
Juho Kleme (14614) 
|
Carin Kleme (14599) 
|
Johan Isotalo (14596) 
|
Maria Isotalo (2061) 
|
Anna Annika/Isotalo (2059) 
|
Thomas (2067) 
|
Eva Lisa (1020) 
|
Justus Simola (1018) 
|
Juho Heikki Simola (207) 
|
Erkki
|
Antti